Chỉnh sửa kích thước màn hình
Chi tiết game

Train your reactions by tapping the color you can read within seconds.

Category: Kỹ Năng
Đã thêm vào 21 Aug 2019